Technische omschrijving

TECHNISCHE OMSCHRIJVING NIEUWBOUW WONING AAN DE BOARNDOBBE 5 TE SUMAR.

Betrokken partijen:

  • Opdrachtgever
  • Douwes bouw & en Advies
  • Bouwbedrijf BHB                               

1.1          Verkoopdocumentatie en illustratie

De plattegronden en de daarin getekende elementen geeft een indruk van de woning. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend

1.2          Maatvoering

De ingeschreven maten op de tekeningen zijn ‘circa’ maten, uitgedrukt in millimeters.

 1.3          Grondwerken

Peil

Het peil -P- is de bovenkant van de afgewerkte begane grondvloer. De juiste hoogte wordt bepaald in overleg met de dienst Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Tytsjerksteradiel.

 Grondwerk

Ten behoeve van de fundering, de riolering, kabels en leidingen wordt het nodige grondwerk verricht. Het terrein rondom de woning wordt geëgaliseerd met uitkomende grond. Er is sprake van een gesloten grondbalans. In de kruipruimte wordt zand aangebracht als bodemafsluiting.

 Riolering

De binnen- en buitenriolering in kunststofbuis incl. hulpstukken.

Het rioolstelsel is een gescheiden systeem van regenwater en vuilwater.

Het vuilwater wordt rechtstreeks aangesloten op het gemeentelijk hoofdriool.

Bij de aankoop van de grond wordt door de gemeente een regenwatercircuit geleverd voor het (gedeeltelijk) hergebruik van regenwater.

1.4          Terreininrichting

Perceelgrenzen

De hoekpunten van het perceel worden aangegeven door markeringspaaltjes.

 Bestrating

Er wordt geen bestrating aangebracht naar de entree aan de voorzijde van de woning en tussen de woning en de bergingen aan de achterzijde. Ook wordt geen terras aangelegd.

 Beplanting

Er wordt geen beplanting aangebracht.

1.5          Constructie

Fundering

De benodigde funderingsconstructie wordt uitgevoerd volgens tekening en berekening van de constructeur met goedkeuring van Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente.

 Begane grondvloer

De begane grondvloer wordt uitgevoerd i een gewapende betonnen vloer in geïsoleerde uitvoering.

Dragende binnenwanden

Binnen spouwmuren worden uitgevoerd in kalkzandsteen of houtskeletbouw.

Dragende scheidingswanden begane grondvloer worden uitgevoerd in kalkzandsteen of houtskeletbouw

Gevels

 Verdiepingsvloer

De verdiepingsvloeren bestaan uit prefab betonnen kanaalplaatvloeren of houtskeletbouw vloerelementen met voorzieningen voor de elektra- en rioleringsleidingen en de kanalen voor de mechanische ventilatie.

 Binnenwanden

De binnenwanden worden uitgevoerd in lichte scheidingswanden van houtskeletbouw.

 Dak

De daken worden samengesteld uit geïsoleerde houtskeletbouw dak elementen. De binnenzijde van de dak elementen wordt op zolder uitgevoerd in een groene plaat die niet nader wordt afgewerkt. Op de 1e verdieping wordt het dak element met een gestucte gipsplaat afgewerkt.

1.6          Vloer-, gevel- en dakafwerking

Gevelmetselwerk

Het op de geveltekening aangegeven metselwerk wordt uitgevoerd in halfsteens schoonmetselwerk. De spouw tussen binnen- en buitenspouwblad wordt gevuld met isolatiemateriaal. Voor de ventilatie van de spouw worden in de gevel open stootvoegen aangebracht. Waar nodig worden verzinkt stalen lateien bij het metselwerk aangebracht.

 Gevelkozijnen, ramen en deuren

De buitenkozijnen, buitenramen en buitendeuren zijn van kunststof en worden voorzien van degelijk hang- en sluitwerk, inbraakwerend SKG**. Alle bewegende delen in de buitenkozijnen zijn voorzien van tochtweringsprofielen.

Buitenbeglazing

Mede ter voldoening aan de eisen van het bouwbesluit zullen de buitenbeglazingen worden uitgevoerd in isolatieglas in een dikte naar voorschrift. Aan eventuele veiligheidseisen wordt voldaan.

Dakafwerking

Op de schuine dakvlakken worden keramische pannen met bijpassende hulpstukken aangebracht in de kleuren volgens de kleur- en materiaalstaat. De goten worden uitgevoerd als een kunststof bakgoot.

 Hemelwaterafvoeren

De hemelwaterafvoeren worden uitgevoerd in kunststof en aangesloten op de buitenriolering.

 1.7          Binnenafwerking

Binnenkozijnen en -deuren

De binnendeurkozijnen in de woningen bestaan uit houten kozijnen met stompe deuren. De deuren worden voorzien van hang- & sluitwerk afgestemd op de functie erachter. Er kan middels een stelpost van €150,-/stuk incl. BTW deuren worden uitgezocht. Er kan voor €40,-/deur incl. BTW aan hang en sluitwerk worden uitgezocht.

 Trappen

Naar de 1e verdieping wordt een dichte trap uit vurenhout en naar de 2e verdieping wordt een vlizotrap aangebracht. De trappen en hekwerken zijn voorzien van een grondlaag en worden niet afgeschilderd.

Middels een stelpost van €2350,- incl. BTW kan er een trap worden uitgezocht.

 Aftimmerwerk

Waar nodig worden aansluitingen afgetimmerd. Er worden geen plinten aangebracht.

 Vloerafwerking

De begane grondvloer en de 1ste verdiepingsvloer worden voorzien van een afwerkvloer.

 Tegelwerk

Stelpost t.b.v. aankoop wand- en vloertegels bedraagt €  40 ,– p/m2 incl. BTW voor de vloertegels , en €27,50,-p/m2 incl. BTW voor de wandtegels. De vloer en de wanden van het toilet en de badkamer worden voorzien van tegels. De wandtegels in het toilet worden aangebracht tot 1.200 mm. hoogte; daarboven wordt spuitwerk aangebracht, De badkamer wordt tot het plafond betegeld. In de keuken wordt geen tegelwerk aangebracht.

Keukeninrichting

In de woning wordt geen keuken aangebracht. Ten behoeve van de keukens wordt een standaard-installatie aangebracht. Eventuele aanpassingen van de installaties van uw keuken zijn bespreekbaar. Ten behoeve van de keukenafzuiging kan een doorvoer in gevel worden aangebracht.

 Plafond- wand en vloerafwerking

De plafonds worden voorzien van spuitwerk. De wanden welke niet betegeld worden, worden behangklaar opgeleverd. De wanden van de meterkast worden niet afgewerkt. De vloeren, behoudens de betegelde vloeren, worden niet afgewerkt.

 1.8 Overige voorzieningen

Vensterbanken en dorpels

Onder de raamkozijnen met een gemetselde borstwering worden werzalit vensterbanken aangebracht. Onder de binnendeuren van de badkamer en toilet worden hardsteen dorpels toegepast.

 1.9 Schilderwerk

Buitenzijde niet van toepassing (onderhoudsvrij). Binnenzijde geen schilderwerk gerekend met uitzondering van grondverf waar nodig

1.10       Installaties

Algemeen

De aanleg- en aansluitkosten en de kosten voor ingebruikstelling van elektra, water en riolering zijn in de verkoopprijs inbegrepen.

Ventilatievoorzieningen en rookgasafvoer

Verwarmingsinstallatie

Koudwaterinstallatie

 Warmwaterinstallatie – incl. warmtepomp!

Sanitair – Stelpost van € 2500,-

Elektrische installatie (NPR 5310)

Belinstallatie

In de woning wordt een elektrische belinstallatie aangebracht.

 Telecommunicatievoorzieningen

Centrale Antenne Inrichting (CAI)

Rookmelders

PV-panelen

10 stuks á 290 KW

1.11       Oplevering

Schoonmaken

De woning wordt ‘bezemschoon’ opgeleverd. De terreinen wordt geschoond.

 Oplevering

Kopers worden minimaal twee weken voor de oplevering schriftelijk op de hoogte gebracht van de definitieve datum en tijdstip van oplevering.

INFORMATIE OVER DE VERKOOP

Koopsom vrij op naam (V.O.N.)

De koopsommen van de woning is vrij op naam, dat wil zeggen dat de hieronder genoemde kosten, die met het verwerven van een eigen huis gemoeid zijn, in de koopsom zijn inbegrepen:

Grondkosten.

Bouwkosten.

Bouwvergunningkosten.

Architect en constructeurshonorarium.

verkoopkosten.

Notariskosten inzake transportkosten.

Kadastrale inmeting.

BTW (21%) eventuele wijzigingen worden conform de wettelijke voorschriften doorberekend.

Aansluitkosten water-, riool- en elektriciteitsleidingen.

Prijsstijgingen

De met u in de koop-/aannemingsovereenkomst overeengekomen totale koopsom staat vast met uitzondering van een eventuele wijziging van het BTW-tarief. Loon- en materiaalkostenstijgingen tijdens de bouw zijn voor onze rekening.

Koop-/aannemingsovereenkomst

Bij deze akte doen koper en verkoper een overeenkomst aan, waarbij u zich verplicht tot het betalen van de koopprijs, terwijl de verkoper zich verplicht tot de bouw van het huis en de levering van de daarbij behorende grond. Nadat u deze koopakte hebt getekend, krijgt u als regel binnen enkele dagen bericht dat de akte door verkoper is medeondertekend, deze akte wordt naar de notaris gezonden, die dan de notariële akte van eigendomsoverdracht kan voorbereiden.

Oplevering

Op het moment van de verkoop wordt een globale opleveringsprognose gegeven, ofwel de datum waarop uw huis voor bewoning gereed zal zijn. Wij moeten daarbij de nodige reserves in acht nemen, omdat bij het bouwen van een huis de weersomstandigheden van grote invloed zijn. Als het vriest kan er geen beton gestort worden, als het regent kan er niet geschilderd worden etc. als de woning gereed is voor oplevering zal deze aan u worden overgedragen, nadat door u aan alle financiële verplichtingen conform model opleveringsregeling en het daarbij behorende Reglement Bindend Advies (1991) is voldaan. Deze opleveringsregeling wordt bij de koop overhandigd.

Algemeen

Bij de oplevering tijdens de winterperiode wordt het buitenschilderwerk later uitgevoerd. De op tekening aangegeven meubilering, inrichting en apparaten, zoals de wasmachine, kooktoestel, koelkast en huishoudelijk apparaten vallen niet onder de levering binnen de koop-/aannemingsovereenkomst. De perspectieftekeningen, artist impressie, plattegronden, foto’s en dergelijke zijn impressies en aldus niet bindend voor de koop-/aannemingsovereenkomst. De ondernemer is gerechtigd tijdens de (af)bouw die wijzigingen in het plan aan te brengen, waarvan de noodzakelijkheid bij de uitvoering blijkt, mits deze wijziging geen afbreuk doet aan de waarde, kwaliteit, het uiterlijk aanzien en de bruikbaarheid van de woningen. Deze wijzigingen zullen geen der partijen enig recht geven tot het vragen van verrekening van mindere en meerdere kosten.